Regulamin

Regulamin
Mobilnej Wypożyczalni Rowerów

Wypożyczane rowery i akcesoria są własnością: MWR, Plac Jedności 1A, 57-300 Kłodzko.
Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Mobilnej Wypożyczalni Rowerów w Kłodzku.
Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym a Wypożyczalnią

 1. Wypożyczany rower i akcesoria są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
 2. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
 3. Dodatkowym wyposażeniem każdego roweru jest zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci zapięcia, dzwonek, oświetlenie (tył – przód).
 4. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie (co najmniej na dzień przed realizacją) w przypadku rezerwacji dobowej lub dowozu do Klienta.
 5. Opłatę za dowóz do Klienta w obrębie Kotliny Kłodzkiej pobiera się wg cennika
 6. Wypożyczanie i zwrot rowerów i akcesoriów odbywa się w miejscu wskazanym w umowie lub w miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 7. Zwrot roweru i akcesoriów po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru i akcesoriów należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem tel. +48 516 297 457. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
 8. Cennik wypożyczalni stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 9. Aby wypożyczyć rower lub akcesoria należy spełnić następujące warunki:
  – Przedstawić aktualny dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;
  – Złożyć czytelny podpis na umowie oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu;
  – Być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
  – Dokonać płatności gotówką z góry za całość usługi naliczonej wg cennika;
 10. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower lub sprzęt od chwili wypożyczenia do czasu jego zwrotu.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  – Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
  – Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
  – Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
  – Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
  – Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;
  – Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
 12.  W przypadku pozostawienia roweru poza bezpośrednim kontaktem wypożyczającego, należy zabezpieczyć go przed kradzieżą za pomocą dostarczonego zapięcia.
 13. Osoba wypożyczająca rower i akcesoria ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody (w tym kradzież i zagubienie) od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu
 14. W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru, wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję i pracownika wypożyczalni.
 15. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego roweru i akcesoriów, a także koszty naprawy jeśli szkody powstały z winy wypożyczającego i w trakcie trwania umowy.
 16. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
 17. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 18. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
 19. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 20. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
 21. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Mobilnej Wypożyczalni Rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 22. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015r.